Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym www.agataczykierdagrabowska.com.pl

1.2. Klient przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

1.3. Sprzedawca, nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1.4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług, każdy z Klientów zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. DEFINICJE

2.1. Sprzedawca – Beata Kocimska - Czykierda przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BM Design Beata Kocimska-Czykierda z siedzibą w Warszawie, Ul. Górczewska 224/98, 01-460 Warszawa, wpisana do rejestru wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8371674814, REGON:363761166

2.2. Klient - osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

2.3. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie.

2.4. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu internetowego, który może być przedmiotem umowy sprzedaży.

2.5. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1. Aby prawidłowo korzystać ze sklepu, powinny zostać spełnione następujące wymagania techniczne:

3.1.1. posiadanie urządzenia z dostępem do internetu;

3.1.2. zainstalowanie przeglądarki internetowej Internet Explorer 8.0, Chrome 2.0, Safari 5, Mozilla Firefox 15, Opera 11 lub ich nowsze wersje);

3.1.3. posiadanie aktywnego adres e-mail, umożliwiający przesłanie przez Sprzedawcę informacji, dotyczących realizacji Zamówienia.

3.2. Sprzedawca zapewnia techniczną platformę, umożliwiającą zamówienie towaru.

3.3. Po dokonaniu zamówienia przez Klienta, na podany przez niego adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie. Skuteczne dokonanie zamówienia uzależnione jest od opłacenia pełnej wysokości opłaty wskazanej przez Sprzedawcę po złożeniu zamówienia w Sklepie.

3.4. Sprzedawca nie odpowiada za brak realizacji zamówienia, wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych przez Klienta podczas dokonywania zamówienia.

3.5. Wszystkie ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI

4.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

4.1.1. przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Sklepu;

4.1.2. wysyłania na adresy poczty elektronicznej Klienta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu i realizacją Usług;

4.1.3. zablokowania dostępu do zasobów Klienta, których konto zawiera treści erotyczne, pornograficzne, nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami;

4.1.4. zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Klienta w Serwisie w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie Usług jest niemożliwe z winy Klienta.

5. OPŁATY

5.1. Sprzedawca nie pobiera opłat od Klienta za korzystanie ze Sklepu.

6. ZAMÓWIENIA

6.1. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

6.2. Informacje zawarte Sklepie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

6.3. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

6.4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem serwisu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym pod prezentowanym Towarem. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

6.5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.

6.6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

6.7. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, tj. uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §8 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. PŁATNOŚCI

7.1. Ceny w serwisie zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

7.2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

7.3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

7.3.1. przelew bankowy za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, którego podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest zewnętrzny system płatności Blue Media S.A. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Blue Media S.A. o dokonaniu płatności przez Klienta.

8. DOSTAWA

8.1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

8.3. Sprzedawca zamieszcza w serwisie informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

8.4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

8.5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8.6. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres Klienta fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

8.7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z Klientem ponowny termin i koszt Dostawy.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

9.1.1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

9.1.2. bezpośrednio lub pośrednio związane ze Sklepem informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internetowej przez Klienta;

9.1.3. utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy (działanie osób trzecich);

9.1.4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Sklepu;

9.1.5. podanie przez Klienta w nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;

9.1.6. inne przypadki nieprzestrzegania przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.

10. REKLAMACJE

10.1. Klient ma prawo składać reklamacje, dotyczące realizacji zamówienia bezpośrednio u Sprzedawcy.

10.2. Klient ma prawo składać reklamacje, dotyczące działalności Serwisu bezpośrednio u Sprzedawcy.

10.3. W przypadku określonym w pkt 10.2. Regulaminu, reklamację należy złożyć mailowo na kontakt@bmdesign.org

10.4. Reklamacja winna zawierać w szczególności:

10.4.1. oznaczenie Klienta;

10.4.2. numer zamówienia podany Klientowi w e-mailu, potwierdzającym złożenie zamówienia

10.4.3. przedmiot reklamacji; 02.4.4. opis sytuacji, uzasadniającej złożenie reklamacji.

10.5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

11.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

11.2. Czas na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili otrzymania przez Klienta Towaru.

11.3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza.

11.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

11.5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.

11.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie. Nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zgłosił odstąpienie od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres sprzedawcy przed upływem tego terminu.

11.8. W wypadku odstąpienia, Klient będący Konsumentem, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

12. DANE OSOBOWE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

12.1. Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych zaktualizowanych podczas korzystania ze Sklepu w celu zrealizowania Usługi świadczonej przez Sklep.

12.2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną w Sklepie.

12.3. Klienci akceptując Regulamin, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

12.4. W przypadku skorzystania przez Klienta z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Sklepie swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Sprzedawcę. Sprzedawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Klienta.

13. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

13.1. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Operatorem będą rozstrzygane polubownie.

13.2. W przypadku braku porozumienia w terminie 60 dni od powstania sporu, może zostać on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedawcy.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 r.

14.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od poinformowania Klienta drogą elektroniczną o wprowadzonych zmianach.

14.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl